FBiH

Federacija se počinje brinuti za mlade - pokrenuta izrada strategije za mlade

Pokrenuta izrada strategije za mlade Federacije BiH
Vijesti / Flash | 30. 10. 2023. u 13:45 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedloge Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela Odluku kojom se pokreće postupak izrade Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine. Strategija za mlade je sektorski strateški dokument Federacije BiH koji definira programski pristup djelovanja prema mladima, što uključuje definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju tih ciljeva.

U procesu izrade Strategije za mlade primjenjivat će se ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji u skladu s odredbama Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH.

Zakonski okvir definirao starosnu dob

Kako je navedeno u obrazloženju Ministarstva primarni zakon kojim se uređuju pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi u Federaciji BiH je Zakon o mladima FBiH usvojen 2010. godine. Usvajanjem ovog zakona mladi u Federaciji BiH dobili su zakonski okvir koji je definirao njihovu starosnu dob i brojne mehanizme rada s mladima, obavezao sve nivoe vlasti za brigu o mladima i za to im dao precizne načine djelovanja. Također, zakon je uredio oblast organiziranja mladih kroz omladinske udruge i njihova predstavnička tijela, vijeća mladih, te obavezao sve nivoe vlasti u Federaciji na planiranje, izradu i provođenje strategija prema mladima.

 

Odredbama ovog zakona strategija prema mladima definira se kao dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Također propisuje da sve razine vlasti u Federaciji imaju obaveze definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima.

Strategiju izrađuje -  Federalno ministarstvo kulture i sporta

Danas donesenom odlukom utvrđeno je da je nositelj izrade Strategije Federalno ministarstvo kulture i sporta, koje će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati interresornu radnu skupinu za izradu Strategije. Također, odlukom su utvrđena ministarstva i drugi organi uprave na nivou Federacije BiH koji u okviru svojih nadležnosti, a u skladu s odredbama Zakona o mladima FBiH, trebaju Ministarstvu dostaviti prijedloge imenovanja predstavnika u radnu skupinu, najkasnije u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Federalno ministarstvo kulture i sporta koordinira i vodi proces izrade Strategije za mlade, poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, a rok za njenu izradu je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke. Nakon provedenih procedura izrade Strategije za mlade i usuglašavanja stavova svih aktera koji budu uključeni u izradu, usvojeni prijedlog će se dostaviti na mišljenje svim kantonima.

Na prijedlog Federalnog ministarstva Vlada je danas zaključkom zadužila sva federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije da sve podatke o aktivnostima koje provode za mlade dostavljaju Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koje će uspostaviti bazu podataka i vršiti informiranje mladih o mjerama i programima koje provodi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Kopirati
Drag cursor here to close