Češljanje poslovanja

Izvještaj revizije: Sve mutno u mostarskom Vodovodu!

Revizori upozoravaju na brojne nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju ovog poduzeća.
Gospodarstvo / Tvrtke | 28. 09. 2020. u 16:37 R. I. | Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Organizacija i poslovanje Društva nije usklađeno sa Statutom Društva, Zakonom o gospodarskim društvima i Zakonom o javnim poduzećima u FBiH. Društvo funkcionira u dvije odvojene cjeline, vode se odvojene poslovne i knjigovodstvene evidencije, i nema interne akte usklađene sa važećim propisima. Nadzorni odbor obavlja funkciju i nakon isteka mandata na koji je imenovan'', dio je to revizorskog izvješća o mostarskom Vodovodu koji je dobio negativnu ocjenu.

Revizori upozoravaju na brojne nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju ovog poduzeća.

3,7 milijuna neizmirenih doprinosa

Tako se navodi da primanja zaposlenih nisu uređena jedinstveno na razini Društva i obračun primanja nije zasnovan na potrebnim internim aktima. Društvo, ističu revizori, nema Pravilnik o radu usklađen sa Zakonom o radu, a ugovori o radu ne sadrže podatke o plaći i naknadama plaće.

Za troškove angažiranja osoba po osnovu ugovora o djelu ugovora o privremenim i povremenim poslovima ukupno je isplaćeno 66.335 KM, ali, kako navodi revizija, nije opravdano zaključivanje ugovora o djelu za poslove koji su vezani za redovnu djelatnost kao i poslove čije obavljanje zahtijeva stalnost u radu.

''Društvo nije izmirilo 3.704.209 KM doprinosa i 403.977 KM poreza na dohodak iz razdoblja 1999— 2017. godine i iz razdoblja listopad — prosinac 2019. godine. Od iskazanog iznosa, na obavezu iz 2019. godine odnosi se 407.277 KM. Nisu plaćene obveze po osnovu posebnih vodnih naknada u iznosu od 2.960.975 KM, od čega se na 2019. godinu odnosi 358.576 KM'', stoji u izvješću.

Dodaje se kako su izvršene nabavke roba i usluga u iznosu od najmanje 272.054 KM bez provođenja postupaka javne nabave.

Bazen i Banja

''Nisu se u svim slučajevima zaključivali pojedinačni ugovori o nabavama i nije uspostavljen nadzor nad realizacijom zaključenih ugovora. Navedeno postupanje nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama'', navode revizori.

Između ostalog, navodi se i kako na poziciji stalnih sredstava nisu iskazani Plivački bazen i Gradsko kupatilo — banja, koji su, prema posjedovnim listovima, u posjedu Društva.

Revizori navode kako se ne može potvrditi da je imovina u financijskim izvještajima realno iskazana, i da su potraživanja iskazana u iznosu od 17.186.141 KM precijenjen.

''Dugoročne obveze po osnovu IDA kredita Svjetske banke za 'Projekt vodosnabdijevanja kanalizacije' iskazane su u iznosu od 16.985.672 KM. Društvo ne plaća kredit, a obvezu umanjuje bez relevantne dokumentacije, zbog čega su kreditne obveze podcijenjene najmanje za 4.967.238 KM. Iako ne vrši otplatu kredita, u tekućoj godini priznato je 152.849 KM ostalih prihoda na osnovu samoinicijativnog otpisa kreditnih obveza prema Svjetskoj banci, i na taj način je fiktivno povećan financijski rezultat'', tvrdi revizija.

Netočna imovina

''Tekuća imovina, čija se točnost ne može potvrditi, iskazana je u iznosu od 17.537.457 KM, a ukupne kratkoročne obveze iznose 13.999.916 KM, u okviru kojih je obveza u iznosu od 7.070.809 KM za neplaćene javne prihode. Društvo ima ograničenja u raspolaganju novčanim sredstvima kod banaka. Navedene okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem'', stoji u izvješću.

Revizori posebno skreću pažnju na implementaciju Projekta zaštite kvaliteta vode (GEF), u okviru kojeg je izgradnja Postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV).

''Vrijednost projekta je cca 10,25 milijuna EUR, a iznos izvedenih radova je 9,23 milijuna EUR. Projekt se financira iz grant sredstava IPA EU fondova, a učešće iz proračuna FBiH je 2,1 milijuna KM, Proračuna Grada Mostara 2,3 milijuna KM, investitor je Grad Mostar, a Društvo je implementator projekta. Između Grada Mostara i Društva zaključen je Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa na PPOV i građevini sifona, u razdoblju probnog rada. U knjigovodstvenim evidencijama Društva ne postoje podaci vezano za izgradnju PPOV-a, niti Društvo ima informaciju gdje se investicija iskazuje. Kod Društva se evidentira samo dio troškova, u skladu sa Sporazumom sa Gradom Mostarom, i na osnovu toga primljena sredstva Grada Mostara. Osim ovoga, između Grada Mostara i Društva nisu uređene nadležnosti i odgovornosti Društva u radu PPOV-a'', navedeno je.

U opširnoj reviziji, između ostalog stoji kako nije donesena sistematizacija poslova s opisom radnog mjesta. Ističe se kako poslovanje Društva već ''duži niz godina nije usklađeno sa Statutom i važećim zakonima'' te da ''Uprava i upravna tijela nisu uspostavila organizaciju i poslovanje u skladu sa Statutom Društva''.

Nadležni bez uvida i nadzora

Nadležni, navodi se, nemaju uvid niti nadzor nad poslovanjem 'Vodovoda'. Ni proces planiranja poslovanja ne radi se po zakonu, planu nedostaju podaci a izvještaj o poslovanju nema podatke o planiranim i ostvarenim pokazateljima poslovanja.

Društvo nije uspostavilo ni kontrolu nabavke ni potrošnje goriva a naknade zaposlenima nisu uređene Pravilnikom o radu a isplata se ne vrši u istim iznosima za sve zaposlenike dok se postojeći interni akt selektivno primjenjuje.

Foto: Bljesak.info / Dio revizorskog izvještaja

Troškovi putovanja su također predmetom revizije koja ističe da se priznaju bez potpune dokumentacije i da se ne vodi o stvarnoj potrebi za putovanjima, a neopravdani su i ugovori o djelu.

Društvo je sačinilo evidenciju nekretnina, zemljišnih parcela i vodoprivrednih objekata. Međutim, ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu, posjedu ili pravu raspolaganja.

''Prema podacima Sektora za pravne i opće poslove RJ 1, pravo posjeda je upisano za dva izvorišta i pet crpnih stanica, dok je za deset objekata pravo posjeda upisano u korist drugih pravnih i fizičkih lica. Za dva objekta koja su kasnije izgrađena ne postoje uređeni katastarski podaci ili podaci iz zemljišnih evidencija. Radna jedinica 2 upravlja sa dva izvorišta i 25 pumpnih stanica koje su preuzete bez potpune dokumentacije i u svojoj arhivi ne posjeduje potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na pravo posjeda, korištenja ili vlasništva'', navodi se.

Nitko ne zna potraživanja

Brojne su zamjerke revizora o poslovanju a naglašava se i kako Društvo nema uspostavljeno odgovarajuće praćenje stanja potraživanja po kupcima, točnosti potraživanja, niti su softverski podržana rješenja odgovarajuća i pouzdana.

''Prema podacima, glavni problem je neadekvatna softverska podrška, sve se radi po pojedinačnim ispisima koji otežavaju identifikaciju stanja po potrošačima, a pogotovo u dijelu ročnosti potraživanja. Zbog toga nisu više u mogućnosti ni štampati ispise po pojedinim kupcima, a na osnovu spiska potrošača se prati svaka kartica i procjenjuje se da li je potrebno poslati opomenu ili dati prijedlog za tužbu. Akumulirana ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca iznosi 8.889.540 KM, a samo 15.237 KM je na sumnjivim potraživanjima. Tokom godine je preko ispravke vrijednosti potraživanja na teret rashoda preneseno 442.053 KM. Društvo ne prati pravilno potraživanja, nema podatke o ročnosti potraživanja i ne vrši ispravku vrijednosti zastarjelih potraživanja. U okviru iskazanih potraživanja od 17.186.141 KM, znatan je dio onih koja su starija od godinu dana, a koja nisu ispravljena na teret rashoda. S obzirom na to da ne postoji pouzdan podatak o starosnoj strukturi potraživanja, nije moguće procijeniti efekte i utjecaj na financijski rezultat, tj. da je izvršena potrebna ispravka vrijednosti svih zastarjelih potraživanja'', kažu revizori i dodaju kako se ne može potvrditi da su potraživanja realno iskazana.  

Ne plaćaju vodnu naknadu

Dodaje se i kako društvo ne plaća vodnu naknadu, porez je pogrešno knjižen a, iako je Društvo za 2019. godinu iskazalo neto dobit od 37.621 KM, ona nije točno utvrđena i stvarni je rezultat poslovanja za prošlu godinu gubitak.

''Akumulirani gubitak iznosi 6.268.621 KM i prelazi polovinu osnovnog kapitala Društva. Kratkoročne obveze na 31. 12. 2019. godine iznose 13.999.916 KM, od čega su obveze za doprinose i porez po osnovu isplaćenih plaća zaposlenima 4.108.186, a ne izmiruju se ni ostali porezi i dažbine koji iznose 2.962.623 KM, tako da ukupne neplaćene obveze po osnovu javnih prihoda iznose 7.070.809 KM. Tekuća imovina je iskazana u iznosu od 17.537.457 KM, ali nije točno vrednovana jer je značajan iznos potraživanja koji neće biti naplaćen. Društvo ima ograničenja u raspolaganju novčanim sredstvima kod banaka, kao i značajne sporove koji se vode protiv Društva u iznosu od 6.551.150 KM. Ove okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, ali Uprava prilikom sastavljanja financijskih izvještaja nije izvršila procjenu niti objavila značajnu neizvjesnost u vezi stalnosti poslovanja'', zaključuju, među ostalim, revizori.

Kopirati
Drag cursor here to close