Poboljšati sustav

Lokalne zajednice i komunalna poduzeća ne mogu osigurati usluge koje se od njih očekuju

Osnovni cilj konferencije je podržati unaprjeđenje pružanja održivih usluga i bolju organizaciju i jačanje ljudskih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru vodnih usluga – vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bosni i
Gospodarstvo / Industrija | 20. 04. 2018. u 09:38 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Lokalne zajednice zajedno sa komunalnim poduzećima ne mogu same osigurati odgovarajuće usluge koje se od njih očekuju'', rekao je Boško Kenjić, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,  na 3. regionalnoj konferenciji pod nazivom ''Efikasne i održive vodne usluge u Bosni i Hercegovini“ koja je održana u Mostaru od 17. do 19. travnja u organizaciji Udruženja za oblasti voda i zaštitu okoliša ¨Aquasan mreža u BiH¨ .

Konferencija je organizirana u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savezom općina i gradova Federacije BiH, Savezom opština i gradova Republike Srpske, Udruženjem „Vodovodi Republike Srpske“ i Udruženjem poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH kao i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Podršku realizaciji ove konferencije su pružili Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Europi (ORF MMS), Dunavski vodni program (DWP) kroz Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) i Svjetska banka.

Partner ovogodišnje konferencije je Švicarsko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini.

Osnovni cilj konferencije je podržati unaprjeđenje pružanja održivih usluga i bolju organizaciju i jačanje ljudskih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru vodnih usluga – vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini.

200 sudionika

Oko 200 sudionika iz BiH i cijele Jugoistočne Europe je nazočillo konferenciji. Pored relevantnih predstavnika uprave sa svih nivoa u BiH, uključujući predstavnike nadležnih državnih, entitetskih, županijskih ministarstava, entitetskih agencija za vode i fondova za zaštitu okoliša, predstavnika jedinica lokalne samouprave (JLS) i njihovih javnih vodovodnih/komunalnih poduzeća (JVP/JKP), kao i predstavnika nevladinih organizacija i privatnog sektora na konferenciji su sudjelovanje uzeli i predstavnici relevantnih organizacija i institucija iz Jugoistočne Europe, te predstavnici domaćih i međunarodnih financijskih institucija (MFI) koji djeluju na području BiH i Jugoistočne Europe.

Osvrt je napravljen na pravni i institucionalni okvir i financijsku održivost vodnih usluga, trenutni status sektora vodnih usluga i potreba za promjenama, te je prezentiran prijedlog potrebnih promjena u regulativi vodnih usluga u BiH.

Boško Kenjić, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, je naglasio da lokalne zajednice zajedno sa komunalnim poduzećima ne mogu same osigurati odgovarajuće usluge koje se od njih očekuju, jer ne postoji odgovarajuće upravljanje imovinom, kadrovima i resursima. Pravni i institucionalni okvir predstavlja temelj unapređenja poslovanja komunalnih poduzeća. Također, potrebna je čvršća veza između državnih odnosno entitetskih institucija sa lokalnim zajednicama i komunalnim poduzećima i potreban je veći stepen odgovornosti i državnih i entitetskih institucija.

Kako je Hazima Hadžović, pomoćnica ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo FBiH istaknula, pravna reforma treba da preciznije regulira vodne usluge i uspostavi vezu između postojećih propisa o vodama i drugih propisa o lokalnoj samoupravi kako bi se postigla bolja prohodnost i bolje rješavanje ovih važnih pitanja za koja treba osigurati značajna financijska sredstva.

''Moramo napraviti pravni okvir koji će stvoriti sigurnost i davati garancije od početka da će se sredstva koja se budu koristila biti na adekvatan način realizirana. Moramo imati na umu i to koliko cijena tih usluga može biti priuštiva za krajnje korisnike'', naglasio je Damir Mrđen, direktor Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara.

Hitna reforma

''Reformiranje sektora vodnih usluga potrebno je započeti što prije. Ono treba uključiti promjene u zakonodavno-pravnom i institucionalnom okviru, ali i promjene u koje će rezultirati intenziviranjem izgradnje kapaciteta, posebno onih kadrovskih. Bez hitnog početka intenzivnogjačanja kapaciteta nećemo uspjeti implementirati potrebne promjene u zakonodavstvu niti održati postojeći kvalitet usluge, a održivost JKP kao pružatelja vodnih usluga i održivost kapitalnih infrastrukturnih investicija će biti više nego upitna'', istaknuo je počasni predsjednik Aquasan mreže u BiH, Sandi Zulić.

Na konferenciji su prezentirani i programi jačanja kapaciteta JVP/JKP i JLS u BiH koje Aquasan mreža provodi u BiH, a koji se tiču upravljanja imovinom, upravljanja neprihodovanom vodom i energetske efikasnosti pumpnih postrojenja u vodovodnim sistemima, sa posebnim naglaskom na postignuća ostvarena kroz ove programe. Pored toga, prezentirani su glavni aspekti ključne projektne aktivnosti novog projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta(RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u JIE.

I ove godine, na konferenciji je održan sastanak „Platforma za dijalog“ na temu „Podrška koordinaciji između donatora i međunarodnih financijskih institucija i relevantnih institucija / organizacija u BiH. Svrha sastanka je bila postići bolje razumijevanje o potrebi institucionaliziranja i jačanja kapaciteta u BiH zakonodavstvu i njegovih koristi za uspješno provođenje projekata koji su financirani od strane domaćih i međunarodnih institucija i, u konačnici, unaprjeđenje usluga u sektoru vodnih usluga. Sudionici sastanka su bili predstavnici državnih, entitetskih i županijskih ministarstava nadležnih za oblastfinancija, voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti, agencije za vodnapodručja slivova Save i Jadranskog mora, entitetskih fondova za zaštitu okoliša,entitetskih udruženja vodovodnih poduzeća, entitetskih saveza općina/opština igradova, predstavnici međunarodnih financijskih institucija (MFI) i donatora, teregionalne mreže (IAWD i NALAS). Dogovoreno je rad Platforme za dijalog kroz dva redovna sastanka godišnje. Predstavnici domaćih nadležnih institucija će činiti radnu grupu koja će organizirati naredni sastanak Platforme za dijalog koji je predviđen za oktobar 2018. godine.

U okviru sesije na temu „Upravljanje imovinom“ razgovaralo se o značaju upravljanja imovinom - komunalnom vodnom infrastrukturom. Uvodne prezentacije su omogućile da se razmotre postojeće stanje i potrebe, te rezultati dosadašnjih postignuća implementacije regionalnog projekta upravljanja imovinom u KP “Vodovod” ad Gradiška. Kroz panel diskusiju razmotrene su međusobne uloge i odgovornosti JVP/JKP i JLS, nadležnosti upravljanja imovinom, najznačajniji izazovi koji uključuju osiguranje financijskih sredstava za upravljanje i održavanje komunalnom vodnom infrastrukturom, te potrebe za jačanje kapaciteta svih aktera za kontinuirano upravljanje, održavanje financiranje i planiranje upravljanja imovinom.

Troškovno računovodstvo u JVP/JKP

U okviru sesije na temu ''Troškovno računovodstvo u JVP/JKP i tarife'' razgovaralo se o značaju uvođenja troškovnog računovodstva u JVP/JKP. Jedan od najvećih značaja uvođenja troškovnog računovodstva je transparentno formiranje cijene usluga vodoopskrbe, te odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda zasnovano na stvarnim troškovima. Kroz analizu postojećeg stanja i primjer rezultata uvođenja troškovnog računovodstva u JP “ Vodovod” d.o.o. Bihać, panel diskusija je omogućila sudionicima interakciju te odgovore na neka od najznačajnijih pitanja koja imaju utjecaj na poslovanje JVP/JKP. Pitanja uključuju, između ostalog, kako provesti izračun ekonomske cijene usluga, šta obuhvata ekonomska cijena usluge, kako argumentirati zahtjeve JKP/JVP za usvajanje ekonomske cijene usluga od strane osnivača (JLS) itd.

Jedna od sesija se fokusirala na uvijek aktuelnu temu neprihodovane vode. Kroz uvodnu prezentaciju je dat prikaz trenutne situacije u BiH i regiji Jugoistočne Europe kao i aktivnosti koje Aquasan mreža u BiH provodi s ciljem jačanja kapaciteta JVP/JKP za unaprjeđenjeupravljanja neprihodovanom vodom. Predstavnik JP „Vodovod i kanalizacija“ Srebrenik je prezentirao iskustva ovog preduzeća i zajedno s predstavnicima JVP/JKP iz Banja Luke i Gračanice,koji predstavljaju JVP/JKP koja aktivno i kontinuirano rade na smanjenju neprihodovane vode i postižu dobre rezultate,i predstavnikom GIZ-a i Aquasan mreže u BiH sudjelovao u panel diskusiji tokom koje se razgovaralo o konkretnim primjerima dobre prakse, koristima kojenastaju kao rezultat aktivnosti na smanjenju neprihodovane vode i nužnim pretpostavkama za provođenje ovih aktivnosti, te preporukama za druga JVP/JKP.

Na konferenciji jedna sesija je posvećena temi koja se odnosi na pripremu, izgradnju, rad i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tijekom koje su prezentirani primjeri dobre prakse iz Mostara, Bihaća i Bijeljine. U sklopu ove sesije organizirana je i posjeta sudionika regionalne konferencije postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru.

Konferencija je završila sa vrlo atraktivnom temom, temom pozicije mladih stručnjaka u sektoru vodnih usluga. Naglasak je dan na preporuke kako ostvariti kvalitetno umrežavanje akademske zajednice i tržišta rada da bi mladi stručnjaci već po završetku obrazovanja bili što spremniji odgovoriti stvarnim potrebama tržišta. Za potrebe ove sesije, organizator je osigurao prijevoz i sudjelovanje oko 70 studenata i njihovih profesora sa građevinskih, tehničkih, mašinskih, biotehničkih, agronomsko i prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Sarajeva, Mostara, Zenice, Tuzle i Bihaća koji su aktivno sudjelovali u diskusiji i razmjeni mišljenja.

Sudionici konferencije su potvrdili da su vodne usluge najvažnije i najprioritetnije usluge koje se pružaju građanima BiH, da su to usluge koje zahtijevaju visok kvalitet i 24-satni kontinuitet isporuke, a imaju direktan uticaj na zdravlje građana i lokalni ekonomski razvoj.

Kao glavni zaključci konferencije izdvojeni su:

  1.  Ključni izazovi u sektoru vodnih usluga u BiH su nedefiniranost nadležnosti u oblasti vodnih usluga, nedostatak stručnih kadrova u institucijama i organizacijama sektora vodnih usluga na svim nivoima i pitanje dugoročne održivosti vodnih usluga. Ovi ključni izazovi potvrđuju da je reformu sektora vodnih usluga u BiH potrebno pokrenuti čim prije.
  2.  Reforma sektora vodnih usluga u BiH treba da ponudi dugoročna sistemska rješenja i doprinese dugoročnoj održivosti kvalitete vodnih usluga, pružatelja vodnih usluga, kao i kapitalnih infrastrukturnih investicija.Za reformu je neophodna odgovarajućapodrška ključnih donosioca odluka, puno razumijevanje kompleksnosti procesa reforme, ali i predanosti i posvećenosti odgovornih na svim nivoima vlasti u BiH. Neke od zemalja u okruženju su već otpočele sa reformom sektora vodnih usluga i ova iskustva je potrebno iskoristiti i prilagoditi uslovima i uređenju BiH.
  3. Napori na jačanju kapaciteta u sektoru vodnih usluga u BiH se trebaju intenzivirati. Neophodna je uspostava i provođenje programa kontinuiranog obučavanja i certificiranja kadrova i jačanja institucionalnih i organizacionih kapaciteta institucija i organizacija u ovoj oblasti. Jačanje kapaciteta će osigurati jačanje operativnih i financijskih pokazatelja JKP/JVP i JLS, povećanje kvalitete i održivosti vodnih usluga i održivosti JKP/JVP i povećanje kreditne sposobnosti JKP/JVP i održivosti kapitalnih investicija.
  4. Nadležne sektorske institucije (entitetska i kantonalna ministarstva, agencije za vode i fondovi za zaštitu okoliša) pozvani su da u svojim budžetima predvide sredstva vodnih naknada kao poticaje JLS i JKP/JVP za jačanje njihovih kapaciteta, posebno onih koji vode ka smanjenju operativnih troškova i ka boljem upravljanju i održavanju izgrađenih kapitalnih objekata.
  5. Potrebno je značajno ojačati saradnju JLS i JKP/JVP. Nužno je povećanje odgovornosti JLS u svrhu postizanja puno boljih operativnih i financijskih pokazatelja poslovanja njihovih JKP/JVP.
  6.  Razmjena dobrih praksi i iskustava među JVP/JKP iz BiH ima višestruke koristi i treba se nastaviti kroz ovakve i slične događaje i programe.
  7.  Mladi stručnjaci u sektoru vodosnabdijevanja i otpadnih voda trebaju dobiti konkretnu podršku, ali oni trebaju pokrenuti inicijativu.
Kopirati
Drag cursor here to close