Za 2018. godinu

Izvještaj o izvršenju Proračuna pao na federalnom Domu naroda

Rebalansom proračuna za 2018., podsjetila je ministrica, po osnovu prihoda, primitaka i financiranja, planirana su sredstva u iznosu od 2.989,7 milijuna KM. Od ukupno planiranih, ostvareno je 2.412,9 milijuna KM, što je 81 posto.
Vijesti / Politika | 16. 05. 2019. u 18:22 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Izaslanici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na izvanrednoj sjednici u Sarajevu, nisu dali većinsku podršku izvještaju o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2018. godinu. 

U izvještaju koji je prezentirala ministrica financija Jelka Milićević je navedeno da je on urađen na bazi podataka iz Glavne knjige Trezora i da je u 2018. ostvaren negativan financijski rezultat (deficit), odnosno da su ukupni prihodi, primici i financiranja manji od ukupnih rashoda i izdataka za 8,4 milijuna KM. 

''Važno je istaknuti da i pored navedenog deficita, na kraju 2018. godine, akumulirani suficit iznosi 114,2 milijuna KM'', navedeno je također. 

Rebalansom proračuna za  2018., podsjetila je ministrica, po osnovu prihoda, primitaka i financiranja, planirana su sredstva u iznosu od 2.989,7 milijuna KM. Od ukupno planiranih, ostvareno je 2.412,9 milijuna KM, što je 81 posto. 

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, prihodi od neizravnih poreza) ostvareni su u iznosu od 1.662,7 milijuna KM, 'to je 68,9 posto ukupno ostvarenih prihoda, zatim neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne...) ostvareni su u iznosu od 495,3 milijuna KM, što je 20,5 posto ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovu financiranja proračuna ostvareni u iznosu od 254,8 milijuna KM, s udjelom od 10,6 posto u ukupnom ostvarenju. 

U odnosu na 2017. godinu, ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za 5 posto ili u apsolutnom iznosu za 117,1 milijuna KM, na što je izravno utjecalo sljedeće: primitak od sukcesije u iznosu od 120 milijuna KM (klirinški dug bivšeg SSSR-a) koji je ostvaren u rujnu 2017. godine; prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) bilježe značajan pad od 33 posto, odnosno manji su za 92,1 milijuna KM. 

Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 24,3 milijuna KM, a odnose se na sredstva uplaćena od Union banke d.d. Sarajevo po Ugovoru o preuzimanju kreditnog portfolija 

 Naknade i takse i prihodi ad pružanja javnih usluga također bilježe pad od 27 posto ili - manji su za 28 milijuna KM. 

Za razliku od  navedenih kategorija koje su manje u odnosu na prethodnu godinu, prihodi od poreza na dobit sa ostvarenjem od 85 milijuna KM bilježe rast od 12 posto, odnosno 9,4 milijuna KM. Takoder, prihodi od neizravnih poreza koji su ostvareni u iznosu od 1.577,7 milijuna KM veći su za 3 posto odnosno za 53,2 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu. 

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.662,7 milijuna KM, što je 100 posto u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, porezni prihodi bilježe porast od 4 posto, odnosno veći su za  62,6 milijuna KM. 

Strukturu poreznih prihoda čine: 

- prihodi od neizravnih poreza kao najznačajnija stavka, s udjelom od 65,4 posto u ukupno ostvarenim prihodima, primicima i financiranju, iznose 1.577,7 milijuna KM, a odnose se na: prihode koji pripadaju federalnom proračunu u iznosu od 971,8 milijuna KM, što je za 9 posto veće ostvarenje nego u prethodnoj godini; prihode na ime financiranja vanjskog duga Federacije BiH u iznosu od 605,8 milijuna KM, što je za 5 posto manje u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini; 

- prihodi od poreza na dobit ostvareni su u iznosu od 85,0 milijuna KM, što je za 26 posto veće ostvarenje u odnosu na planirana sredstva prema Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu. Takoder u odnosu na prethodnu godinu, porez na dobit u 2018. godini veći je za 12 posto, odnosno za 9,4 milijuna KM. 

Promatrano analitički, najveći udio u porezu na dobit bilježe prihodi od poreza na dobit banaka i drugih financijskih organizacija koji su ostvareni u iznosu od 32,2 milijuna KM, porez po odbitku 20,4 milijuna KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti igara na sreću 10,7 milijuna KM, porez na dobit društava za osiguranje imovine i lica 6,1 milijuna KM, porez na dobit društava za reosiguranje imovine i lica 1,6 milijuna KM, porez na dobit pravnih lica iz oblasti pošte i telekomunikacija 6,1 milijuna KM te ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 4 milijuna KM. 

Neporezni prihodi (prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine, naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) ostvareni u iznosu od 495,3 milijuna KM i bilježe pad od 5 posto posto u odnosu na prethodnu godinu te pad od 8 posto u odnosu na plan proračuna  za 2018. 

Ostvarenje neporeznih prihoda po glavnim kategorijama izgleda ovako: prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine 388,1 milijuna KM; naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 93,7 milijuna KM i novčane kazne 13,4 milijuna KM. 

Najznačajnija stavka (39,7 posto) u okviru neporeznih prihoda jesu prihodi od dividende koji iznose 196,9 milijuna KM, a odnose se na uplate BH Telecoma u iznosu od 99,2 milijuna KM, JP Elektroprivrede BiH 63 milijuna KM, JP Medunarodni aerodrom Sarajevo 31,5 milijuna KM, Unisa Ginex Goražde 2,6 milijuna KM te Igmana Konjic 0,6 milijuna KM.   

Također, značajno mjesto (37,3 posto) u okviru neporeznih prihoda čine prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) po čijem osnovu je uplaćeno 184,8 milijuna KM. 

Po osnovu financiranja proračuna Federacije BiH, na Jedinstveni račun Trezora doznačena su sredstva u iznosu od 254,8 milijuna KM, a odnose se na: zaduženje od MMF-a 97,2 milijuna KM; zaduženje od IBRD-a 97,2 miliona KM; zaduženje putem emisije trezorskih zapisa 40,0 miliona KM; zaduženje putem emisije dugoročnih obveznica 20 miliona KM; primitak od prodaje motornih vozila 162 hiljade KM i primitak od inostranog zaduženja (direktne obaveze) 309 hiljada KM. 

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2018. godinu iznose 2.421,3 milijuna KM, što je 81posto planiranog prema lzmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 2.297,9 milijuna KM, tto je 95 posto ukupno obračnatih rashoda i izdataka.   

U odnosu na prethodnu godinu, ukupni rashodi i izdaci bilježe isti nivo izvršenja. Međutim, ukoliko se posmatra izvršenje na pojedinim kategorijama rashoda, evidentno je da su kapitalni transferi u značajnom porastu u odnosu na prethodnu godinu. Na poziciji „Kapitalni transferi javnim preduzećima" izvršenje je  veće za 6 posto, ili u apsolutnom iznosu  za 129,1 milijuna KM. 

Najveći uticaj na navedeni porast imao je kapitalni transfer za javna poduzeća „za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153,0 milijuna KM,  realizovan na osnovu odluke Vlade Federacije BiH. 

Izaslanici Doma naroda su na današnjoj sjednici upoznati s informacijom o unutarnjem i vanjskom dugu FBiH.  

Prema riječima ministrice Milićević , na dan 31. ožujka 2019., unutarnji dug iznosin 699.734.445 KM, a vanjski 4.727.237.478 KM. 

Milićević je također informirala Dom naroda da si ciljevi Strategije za upravljanje dugm FBiH za razdoblje 2019-2021. godina osiguranje novca za financiranje vladinih potreba servisiranje obaveza postojećeg duga i financiranje razvojnih projekata uz prihvatljive troškve i rizike u srednjem i dugom roku, kao i razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira. 

Kopirati
Drag cursor here to close