Izvještaj pred vijećnicima

Vruće, hladno – Kako je tekla obnova Partizanskog groblja u Mostaru?

Obnova, sanacija, revitalizacija i iluminacija Partizanskog spomen groblja jedna je od točaka koja će se naći na sjednici u utorak 27. veljače, naći pred vijećnicima Grada Mostara.
Gospodarstvo / Ulaganja | 26. 02. 2024. u 11:15 K.M. / Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Obnova, sanacija, revitalizacija i iluminacija Partizanskog spomen groblja jedna je od točaka koja će se u Izvještaju o radu Agencije Stari grad za 2023. godinu, naći na sjednici u utorak 27. veljače, naći pred vijećnicima Grada Mostara.

Naime, Agenciji ''Stari grad" određen je iznos od 200.000,00 KM za Obnovu, sanaciju, revitalizaciju i iluminaciju Partizanskog spomen groblja, na osnovu kojeg je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata sa Agencijom ''Stari grad" dana 30.8.2022.godine zaključilo ugovor.

Nakon uplate dodijeljenih sredstava, Agencija "Stari grad" je nakon provedenog postupka javne nabavke je dana 15.11.2022. godine potpisala Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem DZG ''GRAĐEVINAR-FAIIĆ" d.o.o. Mostar za obavljanje radova: "Obnova, sanacija, revitalizacija i iluminacija Partizanskog spomen groblja" u vrijednosti od 192.460,00 KM sa PDV-om, te je dana 28.11.2022.godine uputila nalog izvođaču za početak radova.

Dana 9.11.2022. godine Agencija ''Stari grad" pokrenula postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluga ''Nadzor nad obnovom, sanacijom, revitalizacijom i iluminacijom Partizanskog spomen groblja" u procijenjenoj vrijednosti od 5.940,00 KM bez PDV-a, te je za ove usluge potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem ARHI PLUS d.o.o. Mostar za usluge u vrijednosti od 6.903,00 KM sa PDV-om.

Zimski uvjeti koče radove

Agencija "Stari grad" je obavijestila gradonačelnika Grada Mostara o aktivnostima na realizaciji predmetnog projekta, te se obzirom na zimske vremenske uvjete tijekom mjeseca prosinca 2022. godine i siječnja 2023. godine, kako su naveli, radovi nisu mogli izvoditi planiranom dinamikom.

''Ipak izvođač je sa 30.1.2023. godine uspio završiti cca 30 posto ugovorenih radova, na koje je ispostavio i privremenu obračunsku situaciju i račun u iznosu od 58.854,51 KM. Izvedeni radovi se odnose na djelomičnu obnovu i sanaciju suvenirnice i ograde'', navedeno je u izvještaju.

Dodijeljena sredstva su zatim prenesena u narednu godinu za iste namjene i pod istim uvjetima, dok je izvođač radova DZG ''GRADEVINAR-FMIĆ" d.o.o. Mostar je dana 22.2.2025. godine ispostavio II privremenu obračunsku situaciju za izvršene radove i račun u iznosu od 81.668,67 KM sa PDV-om, na osnovu čega je Agencija ''Stari grad" dana 22.2.2023. godine podnijela zahtjev Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata za prijenos dodijeljenih sredstava u skladu sa članom 6. stav 2. potpisanog Ugovora sa Ministarstvom, jer korisnik sredstva nije u mogućnosti u ostavljenom roku a najkasnije do 28.2.2023. godine dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa financijskog aspekta zajedno sa komplet financijskom dokumentacijom, zbog ranije navedenih vremenskih neprilika u zimskom razdoblju.

''Dana 9.3.2023. godine između Agencije ''Stari grad" i izvođača je potpisan zapisnik o primopredaji materijala — pumpa za vodu (komad 1) i Reflektora za vanjsku montažu robusne izvedbe sa zaštitnom mrežom (komada 4), radi onemogućavanja otuđenja sa lokaliteta, jer ne postoji služba osiguranja, a po uputama investitora/naručitelja Agencije ''Stari grad" da se ne vrši montaža ovog materijala. Izvođač se obavezuje da će na prvi poziv investitora/naručitelja, preuzeti i montirati i pumpu i reflektore kako je predviđeno projektom i ugovorom o izvođenju radova, a kao garant je ranije dostavljena garancija za dobro izvršenje ugovora koja ističe 15.4.2025.godine'', navedeno je u izvještaju.

Montirani pa skinuti…

Izvođač je na zahtjev naručitelja i učinio dana 7.12.2023. godine te ih montirao prilikom terenske posjete Komisije za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno oslobodilačkog rata. Nakon što je Terenska Komisija izvršila uvid isti su demontirani i dostavljeni u prostorije Agencije ''Stari grad" gdje se i danas nalazi: vodena pumpa i 4 reflektora.

Izvedeni radovi obuhvaćaju: nabavku i postavljanje mrežaste ograde, obnovu suvenirnice i sobe za video nadzor, dio javne rasvjete i dio vodonatapnog sustava.

Izvještaj Komisije

Komisija za pregled izvršenih radova prema je dana 15.3.2023.godine izvršila internu primopredaju izvedenih radova između Izvodača i investitora za radove na ''Obnovi, sanaciji, revitalizaciji i iluminaciji Partizanskog spomen groblja", te utvrdila da su radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uvjetima, u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika o proglašenju Graditeljske cjeline — Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Graditeljske cjeline — Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH, te se isti mogu primiti od strane investitora.

Izvođač radova je dana 17.3.2023. godine dostavio Okončanu situaciju sa računom u iznosu 41.372,50 KM sa PDV-om. Ukupno je za radove potrošeno 181.895,68 KM. Dana 29.11. i 7.12.2023. godine u skladu sa članom 5. potpisanog Ugovora realizirana je terenska posjeta i sačinjen zapisnik Komisije za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno oslobodilačkog rata.

Vremenske (ne)prilike tijekom ljeta

Kada je u pitanju Izrada projekta ulazne kapije sa osvjetljenjem za Partizansko spomen groblje u Mostaru, nakon raspisane javne nabavke u procijenjenoj vrijednosti od 3.300,00 KM bez PDV-a, Agencija "Stari grad" je 7. 7. 2023. godine potpisala Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem "ARHI PLUS" d.o.o. Mostar.

Dana 19.9.2023. godine Agencija "Stari grad" je od strane izvršitelja usluga ''ARHI PLUS" d.o.o. Mostar dobila zahtjev za produženje roka za izvršenje usluge Izrada projekta ulazne kapije sa osvjetljenjem za Partizansko spomen groblje u Mostaru, zbog, kakao je navedeno, vremenskih (ne)prilika tijekom ljetnih mjeseci, kao i korištenja godišnjih odmora uposlenika ''ARHI PLUS" d.o.o. Mostar.

''Po zahtjevu izvršitelja usluga ''ARHI PLUS" d.o.o. Mostar dana 20.9.2023.godine sačinjen je Aneks broj 1 Ugovoru o produženju roka za izvršenje usluge Izrade projekta ulazne kapije sa osvjetljenjem za Partizansko spomen groblje u Mostaru uslijed gore navednih razloga. Agencija ''Stari grad" je dana 20.11.2023. godine podnijela zahtjev ''ARHI PLUS d.o.o. Mostar" za dostavljanje pismenog obavještenja za uslugu Izrada projekta ulazne kapije sa osvjetljenjem za Partizansko spomen groblje u Mostaru, obzirom na ugovoreni rok završetka radova od 60 radnih dana od zaključenja ugovora.  

Kopirati
Drag cursor here to close