Malo šakom, malo kapom

Revizija u HNŽ-u: Trošenje novca mimo zakona

Upozorava se kako većina proračunskih korisnika Županije ne sačinjava godišnji izvještaj o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole.
Gospodarstvo / Novac | 09. 09. 2020. u 13:03 R.I. | Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije nije trošila proračunska sredstva po zakonu, zaključak je Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH zbog čega je Vlada HNŽ-a dobila mišljenje s revizijom.

Osnovice i koeficijenti

Kako je navedeno, nije donesen zakon o plaćama i naknadama Županije, kako je to predviđeno Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, zbog čega nisu ispoštovane ni odredbe o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće, niti su plaće i naknade usuglašene sa Zakonom.

Ministarstvo financija Županije nije donijelo računovodstvene politike za Županiju, što mu je bila obaveza. Revizori su upozorili i kako je bitno istaknuti da Županija još uvijek nije uspostavila zakonski okvir za upravljanje šumama, što omogućuje krađe i umanjuje priliv novca u proračun.

Upozorava se kako većina proračunskih korisnika Županije ne sačinjava godišnji izvještaj o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole, nije uspostavila interne kontrole u skladu s propisima kao ni zajedničku jedinicu za internu reviziju.

Revizori upozoravaju i na to kako Županija još uvijek nije potpisala memorandum o suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.

Proračun mimo zakona

''Konstatirali smo da u dijelu planiranja, izrade i izvršavanja Proračuna Županije za 2019. godinu nisu u potpunosti ispoštovane odredbe Zakona o proračunima u FBiH i Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2019. godinu'', navode revizori.

Dodali su kako Vlada Županije nije razmatrala niti usvojila Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2019. - 2021. godine, iako ga je Ministarstvo financija sačinilo i dostavilo.

''Može se zaključiti da nisu ispoštovani rokovi izrade Proračuna Županije za 2019. godinu propisani Zakonom o proračunima FBiH'', navode revizori te dodaju da ''kako su nakon izvršenih Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu, s izuzetkom sredstava za izvršenje sudskih presuda, tekući transferi i drugi tekući rashodi povećani za 3.222.262 KM, ne možemo potvrditi da su proračunski korisnici realno planirali rashode i izdatke, što se posebno odnosi na tekuće transfere i druge tekuće rashode''.

Revizori su zaključili kako Ministarstvo financija nije sačinilo i proračunskim korisnicima dostavilo instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova, niti je većina proračunskih korisnika dostavljala te prijedloge.

Ugovori o djelu

Također, Program rada Vlade Županije za 2019. godinu nije donesen u skladu s odredbama poslovnika o radu Vlade Županije.

Ni potraživanja po osnovu koncesijskih naknada se ne evidentiraju u skladu s pravilnicima i uredbama.

''Ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o djelu za izvođenje poslova redovite nastave, kao i ostalih redovitih poslova iz nadležnosti koji su sistematizirani pravilnicima o unutarnjoj organizaciji. Predmeti ovih ugovora regulirani su Zakonom o obligacijskih odnosima, koji je definirano da se ugovori o djelu zaključuju za jasno definirane i konkretne poslove koji traju određeno vrijeme, dok se za obavljanje poslova koji su sistematizirani pravilnicima o unutarnjoj organizaciji i koji se obavljaju u kontinuitetu tijekom cijele godine izvršitelji angažiraju u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o državnoj službi u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH'', navodi se.

Budući da se u povjerenstva imenuju i zaposlenici koji ostvaruju prihod od nesamostalne djelatnosti, revizori smatraju neopravdanim isplate članovima povjerenstava u koje se imenuju zaposlenici u slučajevima kada se poslovi obavljaju tijekom radnog vremena. Osim toga, po osnovu isplaćenih naknada za rad zaposlenika u ovim povjerenstvima nisu obračunati porezi i puni doprinosi.

Tražiš novac i dobiješ

Kad je u pitanju dijeljenje novca, revizori upozoravaju da raspodjela sredstava korisnicima samo na osnovu njihovih zahtjeva, bez utvrđivanja kriterija za vrednovanje projekata i odabir korisnika sredstava, nije izvršena transparentno.

Također, odredbama Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2019. godinu nije propisana metodologija raspodjele ovih sredstava.

Ministarstvo zdravstva nije definiralo način određivanja visine sredstava za raspodjelu po pojedinim domovima zdravlja.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta financiralo je rad ustanova i organizacija s područja županije, koje se unaprijed utvrđene proračunom u iznosu 10.689.800 KM.

''Revizijom smo konstatirali da se korisnicima tekućih transfera nisu zaključeni ugovori te nisu utvrđena prava i obaveze korisnika sredstava, niti je drugim aktima utvrđena namjena sredstava, kao ni dostavljanje izvještaja o utrošku. Također, nije prezentirana dokumentacija o načinu i korištenim kriterijima za odabir krajnjih korisnika sredstava i načinu utvrđivanja iznosa sredstava po korisnicama'', navodi se u opširnoj reviziji koja dodaje da ni pomoć medijskim kućama nije izvršena transparentno.

Bolnice bez pravdanja novca

I kad je raspodjela novca prema unaprijed poznatim boračkim udrugama i organizacijama, nije utvrđena namjena sredstava, niti je prezentirana dokumentacija o načinu i korištenim kriterijima za odabir krajnjih korisnika i načinu utvrđivanja iznosa po korisnicima.

Kad je u pitanju novac namijenjen bolnicama, namjena ovih sredstava nije detaljnije propisana zaključenim ugovorima, niti su prezentirani drugi akti sa specifikacijom planiranih ulaganja iz sredstava 2019. godine.

Proračunom Županije daju se sredstava za financiranje pojedinih poduzeća za što također nije utvrđena namjena, niti način na koji se utvrđeni iznosi po pojedinim korisnicima.

Ministarstvo gospodarstva pri sufinanciranju aktivnosti koje se odnose na tehnološki razvoj, poduzetnike početnike i obrt te stare i tradicionalne djelatnosti zanemarile su to da određeni broj aplikacija koje su zadovoljile uvjete javnog poziva i bile visokorangirane po broju bodova nije ušao u izbor za raspodjelu sredstava transfera.

Bodovanje i javne nabave

Osim toga, sredstava u iznosu od 345.000 KM odobrenu su za 24 aplikacije koje zbog neispunjenih uvjeta povjerenstvo nije razmatralo niti bodovalo.

''Budući da je odabir korisnika za raspodjelu sredstava izvršen ne uzimajući u obzir izvještaj povjerenstva i izvršeno bodovanje aplikacija, možemo zaključiti da raspodjela ovih sredstava nije izvršena u skladu s utvrđenim kriterijima'', navode revizori.

Također, ne možemo potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora u prosincu jer je odluka o odabiru korisnika sredstava donesena krajem srpnja 2019. godine. Također, na službenoj internetskoj stranici Ministarstva nisu objavljeni podaci o korisnicima sredstava, niti je vlada utvrdila način i metodologiju dodjele sredstava.

Ni Odluka o raspodjeli sredstava subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima Ministarstva gospodarstva nije donesena na osnovu sačinjenog izvještaja povjerenstva za odabir korisnika transfera i izvršenog bodovanja, niti je u skladu s utvrđenim kriterijima za raspodjelu sredstava.

Nespremni projekti

Isto tako ni Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicija sredstava vodnih naknada dijelilo je novac projektima koji nisu bili spremni za realizaciju, niti je spremnost projekata za realizaciji bio jedan od kriterija za odabir projekata.

Računi pravosudnih institucija Županije nisu uključeni u sustav Jedinstvenog računa Trezora niti su na razini Županije donesene procedure evidentiranja ovih novčanih sredstava.

Revizijom smo konstatirali da pojedini postupci javnih nabava nisu blagovremeno pokrenuti te da su se nabave roba, usluga i radova provodile od ranije odabranih dobavljača kojima je istekao ugovor, sve do završetka procedure izbora novog dobavljača.

Kopirati
Drag cursor here to close