Za sada

APIK: 92 nevjerodostojne diplome u federalnim institucijama

Do sada je izvještaj o provedenoj reviziji diploma dostavio Antikoruptivni tim Vlade FBiH
Vijesti / Flash | 08. 12. 2020. u 12:30 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Antikoruptivni tim Vlade FBiH naveo je u izvještaju da su pronađene 92 nevjerodostojne diplome u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač FBiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu FBiH, priopćeno je iz Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije /APIK/.

APIK je u proteklom periodu zatražio od svih tijela za borbu protiv korupcije u BiH, da u suradnji s nadležnim institucijama na svojoj razini vlasti, iniciraju proces revizije diploma za sve zaposlene u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim poduzećima i drugim tijelima čiji je osnivač entitet, distrikt, županija, grad i općina.

Do sada je izvještaj o provedenoj reviziji diploma dostavio Antikoruptivni tim Vlade FBiH, a ostala tijela za sprečavanje korupcije su u procesu provjere diploma čije rezultate APIK očekuje u narednom periodu.

700 prijava

Agencija je od početka rada institucije do ove godine obradila oko 700 prijava korupcije, te je veliki postotak njih uputila pravosudnim organima na postupanje, navedeno jeu saopštenju povodom 9. prosinca - Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Prema Zakonu o zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama BiH, APIK je pružio zaštitu osobama iz institucija BiH koje su to zatražile, a koje su ispunjavale uvjete predviđene ovim zakonom i u dobroj vjeri prijavile korupciju.

U tom smislu, APIK je do sad imao 27 zahtjeva za dodjelu statusa zviždača, od čega je osam odobrio, dok su ostali odbačeni većinom zbog neispunjavanja formalnopravnih uslova.

APIK je izradio novu strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020.-2024. godine i prateći Akcijski plan i uputio ih Vijeću ministara na usvajanje.

APIK je pozvao sve relevantne aktere u BiH da podrže ovu instituciju i aktivno se uključe u borbu protiv korupcije u BiH, te pozvao Vijeće ministara da usvoji strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020.-2024. godine i prateći akcijski plan.

"Ovaj dokument je od velikog značaja za suzbijanje korupcije u BiH, na šta su nedavno ukazali i strani sužnosnici u BiH. Stoga, apeliram da Vijeće ministara što prije usvoji strategiju za borbu protiv korupcije da bi institucije zadužene za njeno provođenje što prije mogle početi da ispunjavaju antikoruptivne obveze", naveo je u priopćenju direktor APIK-a Hasim Šabotić.

On je pojasnio da, zbog pandemije uzrokovane virusom korona, APIK ove godine nije bio u prilici da organizira tradicionalnu godišnju konferenciju posvećenu borbi protiv korupcije.

Što je APIK radio

Zbog toga je u priopćenju napravljen osvrt na ono što je ova agencija uradila kada je riječ o prevenciji korupcije od trenutka kada je proglašeno stanje prirodne nesreće u BiH u vezi sa pandemijom, te su ukratko predstavljeni rezultati rada APIK-a.

Agencija je u travnju, nakon što je proglašeno stanje prirodne nesreće u BiH, inicirala prema vladama na svim razinama vlasti u BiH da u procese sistemskog odgovora na pandemiju uključe i tijela za sprečavanje korupcije na odgovarajućem nivou vlasti.

U suradnji sa Misijom OEBS-a u BiH, u proteklom periodu održana su dva koordinacijska sastanka APIK-a i tijela za sprečavanje korupcije sa svih nivoa vlasti u BiH uz podršku i suradnju i sa ostalim prijateljima i partnerima iz međunarodne zajednice, EU Delegacijom u BiH i Veleposlanstvom SAD u BiH.

Koordinacijski sastanci u formi konferencije održani su 16. i 23. travnja i na njima je definirano usuglašeno djelovanje sustava prevencije korupcije u BiH, uvažavajući ustavnu strukturu i nadležnosti svih razina.

Na ovim sastancima donesen je zaključak da APIK kreira i dostavi vladama i svim tijelima za sprečavanje korupcije u BiH Okvirni akcijski plan za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije da bi hitno preduzeli mjere na sprečavanju korupcije, što je i realizirano.

Akcijski plan i mjere

Okvirni akcikski plan sadrži sedam glavnih mjera za čiju realizaciju su zadužene institucije sa javnim ovlaštenjima narazini BiH, razini entiteta, županija i Brčko distrikta uz direktnu koordinaciju sa APIK-om i tijelima za sprečavanje korupcije.

Riječ je o mjerama prevencije zloupotrebe financijskih i materijalnih donacija međunarodnih i domaćih donatora, zloupotrebe u procesu zapošljavanja, zloupotrebe javnih nabavki, zloupotrebe poticaja i pomoći gospodarskim društvima, privatnim poduzećima i poljoprivrednim subjektima, te prevencije zloupotrebe i kršenja osnovnih ljudskih prava i obveza građana.

Među mjerama su i usmjeravanje financijskih sredstava iz proračuna na niže razine vlasti i koordinacija aktivnosti antikoruptivnih tijela.

Zaključno sa današnjim danom, usvojeno je 10 akcijskih planova, i to na sljedećim nivoima: Federacija BiH /FBiH/, Unsko-sanska županija, Tuzlanska županija, Srednjobosanska županija, Bosansko-podrinjska županija, Županija Sarajevo, Hercegovačko-neretvanska županija, Zeničko-dobojska županija, Brčko distrikt i Zapadnohercegovačka županija.

APIK je primio i informaciju Republike Srpske u kojoj se navodi da se primjenjuju mjere i aktivnosti iz postojeće Strategije za borbu protiv korupcije u Srpskoj, kojima se, uvažavajući inicijativu ove agencije, može adekvatno odgovoriti na reduciranje eventualnih rizika od korupcije u vanrednim okolnostima.

Agencija je u ovom razdoblju, uz pomoć Misije OEBS-a u BiH, aktivirala i aplikaciju "kovid 19", putem koje će sa tijelima za sprečavanje korupcije u BiH razmjenjivati dokumente i informacije u vezi sa planiranim i preduzetim sistemskim aktivnostima iz oblasti prevencije korupcije.

APIK je kreirao i Akcijski plan za prevenciju korupcije institucija BiH za vrijeme pandemije kojim se na razini BiH realizira obveza iz Okvirnog plana. U tom smislu, Agencija je do sada od 63 institucije sa razine BiH dobila informacije o provođenju antikoruptivnih aktivnosti u doba pandemije.

Kopirati
Drag cursor here to close