Sjednica Gradskog vijeća

Grad Široki Brijeg: Rebalansom proračun za 2018. u iznosu od 12.330.000,00 KM

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Proračuna Grada Širokog Brijega za 2018. godinu u iznosu od 12.330.000,00 KM. Vidljivo je povećanje u odnosu na planirani proračun u iznosu od 11.245.900,00 KM.
Gospodarstvo / Novac | 28. 11. 2018. u 12:12 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 20. sjednica Gradskog vijeća. Na sjednici su bili nazočna 22 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Proračuna Grada Širokog Brijega za 2018. godinu u iznosu od 12.330.000,00 KM. Vidljivo je povećanje u odnosu na planirani proračun u iznosu od 11.245.900,00 KM.

Prijedlog je obrazložio pomoćnik gradonačelnika za financije Mate Zadro. Razlozi za predlaganje izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu su prihodna strana bilansa Proračuna Grada Širokog Brijega tijekom 2018. godine koja je veća u odnosu na planirana sredstva. Što se tiče izborni prihoda, došli je do povećanja prihoda poreza na dohodak i prihoda od neizravnih poreza. Kod primitaka i potpora bilo je potrebno inicirati izmjenu Plana Proračuna jer su dosta veći transferi, primjerice iz projekta Adriatic Canyoninig, kao i povećanje grantova od Federacije BiH za infrastrukturne projekte.
U rashodovnom dijelu došlo je do manjih izmjena izdataka za rad Gradske uprave i materijalnih troškova. Povećani su i izdaci za šport i kulturu, ali i subvencije javnim poduzećima, što se uglavnom odnosi na Radio Herceg- Bosne i DV „Trnoružica“. Transferi s viših razina omogućili su veće planiranje kod planskih pozicija po projektima iz strategije razvitka.

Usvojen zaključak o nacrtu proračuna Grada Širokog Brijega za 2019. godinu. Prema nacrtu proračun iznosi 11.971.100,00 KM.
Prihvaćanjem zaključka o nacrtu proračuna isti se stavlja na javnu raspravu koja će trajati od 30. 11. 2018. do 14. 12. 2018. godine. Nacrt će biti objavljen na službenoj web stranici Grada. Svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća, ustanova, mjesnih zajednica, NVO, političkih stranaka mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.

Jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Širokog Brijega za razdoblje od 2012. godine do 2032. godine. Prostorni plan utvrđuje uvjete za uređenje cijelog područja grada, određuje namjenu i korištenje prostora, zaštitu okoliša, zaštitu spomenika i kulture, zaštitu vrijednih dijelova. Ovaj plan također sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, mjerila, smjernice i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora.

Jednoglasno je usvojena odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2018./19. godini. Odluku je obrazložio Dalibor Markić, pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti. Osim starih stipendista(40) koji su nastavili redovno školovanje, Grad Široki Brijeg dodjeljuje 25 stipendija u akademskoj 2018./19. godini i to za sljedeća deficitarna zanimanja: tri stipendije za studij Arhitekture, po dvije stipendije za studije Fizike, Medicine, Geodezije, Veterinarstva, Šumarstva, Građevinarstva, Strojarstva, Defektologije i Njemačkog jezika, a po jedna stipendija za studije Elektrotehnike, Logopedije, Matematike i Kemijske tehnologije. Tako da će za akademsku godinu 2017./2018. stipendije primati 65 studenata. Natječaj za dodjelu stipendija bit će objavljen na službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega (www.sirokibrijeg.ba), Radio postaji Široki Brijeg i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.
Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 3.000.000,00 KM. Kreditna sredstva će se osigurati kod Razvojne banke F BiH, a bit će namijenjena za financiranje kapitalnih projekata Grada Širokog Brijega, prvenstveno vodovoda ( Ljubotići, Dobrkovići, Knešpolje) kako je obrazloženo.
Odluka o građevinskim zemljištima u državnom vlasništvu na području katastarski općina Trn, Mokro, Buhovo i Dobrič usvojena je jednoglasno.

Također, Odluka o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o prijenosu nekretnina usvojena je jednoglasno. Predmetne nekretnine u katastarskom operatu upisane su kao posjed OTP Lištica, dok se po zemljišnim knjigama vode kao državno vlasništvo. Što se tiče predmetnih nekretnina iste će se koristit za različite potrebe, i to: potrebe mjesnih zajednica, zdravstva, školstva i kulture.

Usvojena je Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Službi za zapošljavanje ŽZH. Predmetnu nekretninu čini parcela površine 76m² u čijim je gabaritima sagrađena zgrada u kojoj je smještena ispostava Službe za zapošljavanje ŽZH.
Usvajanjem Odluke o prodaji nekretnine, odnosno građevinskog zemljišta k.č 2890/30 k.o Knešpolje površine 11431m², ovlašćuje se Gradonačelnik Grada širokog Brijega da raspiše javni oglas o licitaciju za prodaju predmetne nekretnine sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja.

Usvojena su Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:
a) Josipa Bubala sina Branimira iz Turčinovića,
b) Josipa Naletilića sina Bože iz Gornjeg Crnča,
c) Tonija Solde sina Anđelka iz Širokog Brijega,
d) Mirka Novaka sina Stanka iz Uzarića,
e) Marka Galića sina Vinka iz Buhova,
f) Vinka Čerkeza sina Dragice iz Buhova,
g) Marinka Zeljke sina Bože iz Donjeg Crnča;

Informacija o stanju prometne infrastrukture, o kanalizaciji i pročistaču, stanju vodoopskrbe, aktivnostima na području Duhanske stanice, groblju Sajmište, gornjem toku rijeke Lištice i vrela Borak, Regulacionom planu uz donji dio toka rijeke Lištice i bujice Ugrovača primljene su na znanje.

 

Kopirati
Drag cursor here to close