Financijska revizija

Sporna izgradnja izolatorija u Livnu, rok radova probijen i skuplje naplaćen

Po odobrenju Investitora urađeni dodatni pregradni zidovi u objektu, što je uzrokovalo povećanje količine ostalih povezanih radova
Gospodarstvo / Ulaganja | 06. 08. 2021. u 09:11 Ma. M.| Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Izgradnja i opremanje izolatorija u Livnu iznijela je više nepravilnosti koje su utvrdili revizori Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) nakon provedene financijske revizija Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (HBŽ) za 2020. godinu.

Naime, Vlada Županije je 21. travnja 2020. godine, na prijedlog Ministarstva, donijela Odluku o prihvaćanju prostora i financiranju izolatorija, kojom se prihvaća prostor Bolnice kao mjesto za izolaciju i liječenje osoba oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 i odobravaju građevinski radovi u svrhu osposobljavanja prostora. Sredstva su, Odlukom, osigurana iz tekuće pričuve Vlade Županije.

Povjerenstvo bez predstavnika Ministarstva zdravstva

Za realizaciju Odluke, tvrde revizori, zaduženi su bili Ministarstvo i Ministarstvo financija, svatko u okviru svojih nadležnosti, a za provođenje postupka javne nabave imenovano je interresorno Povjerenstvo. To Povjerenstvo sastojalo se od predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ministarstvo gospodarstva i Uprava za ceste, ali ne i Ministarstva zdravstva. Na temelju ove Odluke Upravno vijeće Bolnice je isti dan dalo suglasnost da se predmetni prostor koristi u definirane svrhe.

Sada već bivša ministrica Vasilija Broćeta je 27. travnja 2020. godine donijela Odluku o pokretanju postupka neplanske javne nabave – radovi, kojom se pokreće postupak nabave izvođenja građevinskih radova za osposobljavanje i adaptaciju prostora u sklopu objekta Bolnice za potrebe izolacijskog odijela i liječenja osoba oboljelih od Covida. Procijenjena vrijednost radova iznosi 286.167 KM bez PDV-a (334.815 KM s PDV-om).

Člankom Odluke Vlade, navode, definirano je da će se postupak javne nabave realizirati putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti zbog izuzetne žurnosti, odnosno proglašenja stanja nesreće prouzročene pojavom pandemije COVID-19, a u vezi s člankom 28. Zakona o javnim nabavama i naputcima Agencije za javne nabave BiH u Priopćenju od 17. ožujka 2020. godine. Odlukom je definirano da je za provedbu postupka imenovano i zaduženo Povjerenstvo iz Odluke Vlade Županije od 21. travnja 2020. godine, a da će tehnički dio provedbe postupka i izrade tenderske dokumentacije izvršiti Ministarstvo.

Nejasno vlasništvo

Člankom 6. Odluke o pokretanju postupka neplanske javne nabave – radovi definirano je da će Ministarstvo posebnim aktom u roku od 24 sata od ove Odluke odrediti ponuditelje kojima će uputiti zahtjev za sudjelovanje. Nije prezentiran akt, sukladno članku 6. Odluke. Vlada Županije, stoji u izvješću, je 18. svibnja 2020. donijela Odluku o određivanju subjekta pregovaračkog postupka, kojom je dala suglasnost Povjerenstvu da s imenovanim dobavljačem provede i izvrši postupak pregovaranja.

''Nije prezentirana dokumentacija koja bi potvrdila da je Ministarstvo sačinilo tendersku dokumentaciju za predmetnu javnu nabavu. Prema izjavi kontakt-osoba za provođenje revizije, sve poslove u vezi provođenja javne nabave izvršilo je Povjerenstvo. Vlada Županije je 25. svibnja 2020. godine, na prijedlog Ministarstva, donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu da s ponuđačem 'Nevistić Commerce' d.o.o. Tomislavgrad zaključi Ugovor o izvođenju građevinskih radova na objektu u sklopu Bolnice, sukladno Zapisniku o pregovorima od 20. svibnja 2020. godine. U točki II. Odluke navedeno je da je vrijednost Ugovora s uključenim PDV-om 332.549 KM'', naveli su federalni revizori.

Ministrica Broćeta je 26. svibnja 2020. godine s Izvršiteljem radova zaključila Ugovor o izvođenju građevinskih radova na iznos od 332.549 KM. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju revizori su konstatirali da prije zaključivanja Ugovora nije regulirano pitanje vlasništva nad ovim ulaganjima. Ugovorom je, između ostaloga, definirano: početak radova, rokovi za izvođenje radova, situacije u kojima Izvođač radova ima pravo na produženje rokova, obračun penala, kao i dodatni radovi.

U rujnu umjesto u srpnju

Člankom 10. Ugovora definirano je da je Izvršitelj obvezan, na zahtjev Naručitelja, izvesti naknadno naručene i nepredviđene radove, na način i pod uvjetima koji će biti regulirani posebnim ugovorom, zaključenim unutar ugovorenog roka dovršetka izgradnje objekta. U slučaju da po zahtjevu Naručitelja ili ako objektivne okolnosti izvođenja građevinskih radova dovedu do promjene, prenamjene ili situacije koja utječe i povećava/smanjuje obim radova, tada se Izvršitelju srazmjerno povećava/smanjuje cijena, ali ne više od 15% ugovorene cijene. Ukoliko dođe do nastanka tih okolnosti, navode, Izvršitelj je obvezan u roku 24 h od pojave okolnosti pismeno izvijestiti Naručitelja i definirati ponudbenu cijenu, te po prihvaćanju zaključiti i Aneks ugovora.

Uvidom u Završno izvješće nadzora od 30. rujna 2020. godine evidentno je da su radovi započeli 27. svibnja 2020. godine (sukladno Ugovoru), da je rok izvođenja radova bio 27. srpnja 2020. godine, a da su radovi završeni 24. rujna 2020. godine, odnosno da nisu izvedeni u rokovima definiranim Ugovorom. Također je navedeno, tvrde, da su po odobrenju Investitora urađeni dodatni pregradni zidovi u objektu, što je uzrokovalo povećanje količine ostalih povezanih radova, uz napomenu da za sve izmjene tijekom gradnje postoji suglasnost Investitora. Dokumentacija, navodi se u izvješću, nije prezentirana, a prema pisanoj izjavi kontakt-osoba za provođenje revizije, Ministarstvo ne raspolaže dokumentacijom. Iako su radovi izvršeni znatno kasnije u odnosu na ugovorene rokove, Ministarstvo nije obračunalo ni tražilo od Izvršitelja radova plaćanje ugovorenih penala, stoji u reviziji.

''Izvršitelju radova plaćen je predujam u visini od 35% ugovorenih radova (116.392 KM) krajem lipnja 2020. godine, a preostali iznos ugovorenih radova Ministarstvo je bilo u obvezi platiti u roku od 40 dana od dana završetka radova. Uvidom u okončanu situaciju od 28. 9. 2020. godine, konstatirali smo da je ukupna vrijednost izvršenih radova 381.771 KM s PDV-om, što je za 49.222 KM više u odnosu na ugovorenu vrijednost. Dodatni radovi iznose 14,8% ugovorenih radova. Nije prezentirana dokumentacija predviđena Ugovorom za dodatne radove, niti je zaključen Aneks ugovora s Izvršiteljem. Navedeno ukazuje da nije vršen adekvatan nadzor nad realizacijom zaključenog Ugovora'', navedeno je.

Dodatno plaćanje

Ostatak radova po okončanoj situaciji (265.379 KM), tvrde, plaćen je Izvršitelju radova 30. prosinca 2020. godine. Sredstva za izgradnju izolatorija osigurana su dijelom iz tekuće pričuve Vlade Županije (332.549 KM), a preostali iznos (dodatno fakturirani radovi) osiguran je unutarnjom preraspodjelom na način da je umanjena pozicija Ostale isplate pojedincima – dječji doplatak, a uvećana pozicija Transferi zdravstvenim institucijama. Revizorima nije prezentiran Zapisnik o primopredaji izvršenih radova Bolnici.

''Obavljenom revizijom konstatirali smo da sredstva za izgradnju izolatorija nisu odobrena na odgovarajućoj poziciji (kapitalni transferi), sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Uredbi o računovodstvu proračuna u FBiH, s obzirom na to da ova ulaganja imaju karakter kapitalnih ulaganja koja su stalno sredstvo neke druge pravne osobe, a ne tekućih transfera. Osim toga, naši nalazi ukazuju na nedovoljno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u dijelu praćenja realizacije zaključenog Ugovora o izvođenju radova, koji je realiziran sa značajnim zakašnjenjem, te su plaćeni dodatni radovi u visini od 49.222 KM, iako nisu ispoštovane odredbe Ugovora o izvođenju radova definirane za ovu situaciju. Nije prezentirana dokumentacija o primopredaji izvršenih radova prije stavljanja izolatorija u upotrebu'', kaže se u izvješću.

Osim izvođenja građevinskih radova, iz tekuće pričuve Vlade Županije osigurana su sredstva u iznosu od 80.000 KM za opremanje izolatorija, temeljem Odluke Vlade Županije od 14. rujna 2020. godine. Bolnica je dostavila Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve, stoji u federalnoj reviziji.

Ministarstvo u ostavljenom roku nije dostavilo komentar na Nacrt izvješća o izvršenoj financijskoj reviziji za 2020. godinu, tako da ovo Izvješće predstavlja konačno Izvješće, bez korekcija u odnosu na Nacrt, stoji u reviziji.

Kopirati
Drag cursor here to close