Mostarska prljavština: Grad tvrdi da je sve čisto, revizori tvrde kako je mimo zakona
Smeće
OBJAVA: Srijeda, 13. rujna 2017. 13:20
IZVOR: Bljesak.info
AUTOR: R.I.
JP Parkovi komunalci čistoća rondo
0

Revizori tvrde kako u provedenim postupcima nabavke roba, usluga i radova Društvo nije primjenjivalo odredbe Zakona o javnim nabavkama.

''Program održavanja zajedničke komunalne potrošnje donosi Gradsko vijeće, odnosno, od prestanka rada Gradskog vijeća, gradonačelnik Grada Mostara uz suglasnost načelnika Odjela za financije i nekretnine'', odgovoreno je portalu Bljesak.info iz Službe za komunalne poslove i okoliš Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske Grada Mostara.

Kako je navedeno, ''programom se utvrđuju vrste poslova, visina potrebnih sredstava, kao i raspored sredstava za svaku vrstu poslova pojedinačno i po namjenama, po cijenama utvrđenim od strane Gradskog vijeća''.

Posebni ugovori

Naime, na press-konferenciji Mreže Naše društvo, zatraženi su odgovori na pitanja komunalnog nereda u Mostaru te ukazano na, kako navode, netransparentno trošenje proračunskog novca na komunalno.

Uz priložena pitanja odgovornima, na press-konferenciji je rečeno kako bi, po njihovim analizama, neki ljudi zbog komunalne politike u Mostaru trebali u zatvor.

Upitani za odgovore, iz Službe za komunalne poslove i okoliš, koja djeluje u okviru Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, rekli su nam kako su nadležni ''za organizaciju, obavljanje i nadzor poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, a poslove obavlja sukladno Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru koja propisuje uvjete i način obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru''.

''Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje obavljaju gospodarska društva koja su osnovana za obavljanje djelatnosti od javnog interesa (komunalna poduzeća), a prema Programu održavanja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu. Sukladno Programu, sa svakim davateljem komunalne usluge potpisuje se poseban (godišnji) ugovor'', navodi Služba i dodaje da, u slučaju da nakon isteka važećeg novi Program ne bude donesen i ne bude potpisan novi ugovor, ''davatelj komunalne usluge je dužan nastaviti obavljati sve poslove predviđene prethodnim Programom i Ugovorom''.

Parkovi bez plana

''Iz navedenih odredbi Odluke Gradskog vijeća razvidno je da su djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje poslovi koji se moraju obavljati u kontinuitetu, te je se stoga odredbama Odluke osiguralo da se isti obavljaju i u slučaju zastoja oko donošenja novog Programa i potpisivanja novih Ugovora. Program održavanja komunalne infrastrukture se po donošenju od strane Gradskog vijeća, odnosno od strane gradonačelnika Grada Mostara uz suglasnost načelnika Odjela za financije i nekretnine objavljuje u Službenom glasniku Grada Mostara, tako da su javnosti dostupne informacije o poslovima koji se obavljaju, te o visini i rasporedu potrebnih sredstava'', navodi se u odgovoru Službe.

No, revizori u Izvještaju o financijskoj reviziji J.P. Parkovi Mostar za 2016. godinu, koji je u posjedu portala Bljesak.info, navode kako, osim što je najveći problem netransparentnost u sklapanju poslova, ''Društvo (J.P. Parkovi, op.a.) nema uvid u plan i obujam radova koje će tijekom godine obavljati po Programu''.

''Program je dio Gradskog proračuna i sadrži planirane poslove zajedničke komunalne infrastrukture koje obavljaju sva tri gradska komunalna poduzeća: Društvo, JP 'Komunalno' i JP 'Komos'. Društvo nema pravovremeno podatke na osnovu kojih bi moglo donositi planove i raditi na izvršenju istih'', navodi se u revizorskom izvješću.

No, iz gradske Službe se dodaje kako svake godine Gradskom vijeću, odnosno gradonačelniku, Odjel podnosi Izvještaj o radu ''iz kojeg je vidljivo koliko je sredstava predviđenih Programom i utrošeno''.

Traži se sve više novca

''Taj Izvještaj je također transparentan. Služba za komunalne poslove i okoliš je po usvajanju Proračuna Grada Mostara za 2017. godinu pripremila prijedlog Programa za tekuću godinu, koji će se po donošenju od strane gradonačelnika objaviti u Službenom glasniku, te će iz istog biti vidljivi i mjesečni programi, budući proizlaze iz godišnjeg programa'', navodi se i dodaje kako su pripremljeni i nacrti ugovora s komunalnim poduzećima i dostavljeni Gradonačelniku radi njihovih zaključivanja.

No, iz Future, odnosno koalicije Naše društvo, istaknuli su kako traži plan zajedničke komunalne potrošnje po mjesecima navodeći kako bez tog dokumenta ništa nije legalno.

Poručeno je kako se svake godine povećava zahtjev za novac komunalnom poduzeću pa je 2016. godine za zelene površine odobreno je 1,225 milijuna, od čega je izvršeno 599.864 marke. Za 2017. godinu za zelene površine i održavanje čistoće odobreno je po 1.250.000 KM, a za održavanje parka Zrinjevac je izdvojeno 110.000 KM.

Portal Bljesak.info u posjedu je revizorskog izvješća i u njemu stoji kako ''Društvo nije poštovalo računovodstvene politike i nije ispravljalo sva potraživanja koja nisu naplaćena u roku 360 dana od dospijeća'', te da ''Društvo nije primjenjivalo odredbe Zakona o javnim nabavkama''.

''Prema našem mišljenju, osim za navedeno u Osnovi za negativno mišljenje, aktivnosti, financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvještajima Javnog poduzeća „Parkovi“ p.o. Mostar za 2016. godinu, nisu u skladu, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima kojima su regulirane''.

Brojke

Između ostalog, dodaje se kako, po okončanju stečajnog postupka, nisu adekvatno provedene sve propisane aktivnosti i Grad Mostar kao pravni slijednik Gradskih općina - osnivača nije preuzeo osnivačka prava i obaveze u Društvu.

''Slijedom toga, akta Društva, Statut i Pravilnik o radu su iz 2001. godine, nije izvršeno usklađivanje kapitala i nisu doneseni interni akti koji uređuju poslovanje Društva…. Poslovanje i organizacija rada Društva nije usklađena sa Zakonom o privrednim društvima i sa Zakonom o javnim poduzećima. Nisu uspostavljeni organi upravljanja u Društvu: Skupština, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, a funkciju Uprave od 2008. godine obnaša vršilac dužnosti direktora koji je imenovan Rješenjem Općinskog suda Mostar, kada je stečaj obustavljen'', navode revizori.

Što se tiče brojki, revizori, između ostalog, navode kako su prema Izvještaju o godišnjem poslovanju za 2016. godinu, ukupni prihodi iskazani u iznosu od 4.043.422 KM, što je u odnosu na planirane veće za 715.146 KM ili 22%.

''Ostvareni prihodi u odnosu na prethodnu godinu veći su za 15% (537.290 KM), što je u najvećem dijelu rezultat povećanja otpisa obveza i ukinutih rezerviranja. Ostvareni rashodi iskazani su 4.035.146 KM, te su u odnosu na planirane veći za 787.646 KM ili 24%, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 15% (535.659 KM), najvećim dijelom radi povećanja rashoda na temelju ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja. U 2016. godini ostvareni financijski rezultat (dobit prije poreza) iskazana je 8.276 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći za 1.631 KM'', navodi se u izvješću.

Nezakonite javne nabavke

Revizori tvrde kako u provedenim postupcima nabavke roba, usluga i radova Društvo nije primjenjivalo odredbe Zakona o javnim nabavkama.

''Uprava Društva nije donijela provedbeni propis o nabavci, kojim se uređuje postupak nabavke kako je propisano članovima 34. i 35. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH'', navode revizori i naglašavaju kako treba istaknuti da se obračun plaća i naknada vrši na temelju utvrđene satnice koja je manja od Zakonom propisane.

''Naime, Odlukom direktora Društva od 16.02.2015. godine utvrđena je visina bruto satnice od 2,61 KM (neto satnica 1,62 KM) za svakog zaposlenika, što nije u skladu sa članom 7. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH i članom 78. Zakona o radu. Raniji Kolektivni ugovor predviđao je da najniža neto satnica ne može biti manja od 1,75 KM, a prema novom Općem kolektivnom ugovoru najnižu satnicu utvrđuje Ekonomsko socijalno vijeće za teritoriju FBiH, pri čemu je utvrđeno da najniža satnica u 2016. godini ne može biti manja od 2,31 KM. Po osnovu naprijed navedenog protiv Društva su pokrenute tužbe'', navodi se.

Revizori kažu kako internim aktima treba regulirati zaključivanje ugovora o djelu, vrednovanje nadoknadive vrijednosti stalnih sredstava; fakturiranje usluga po Odluci o visini cijene i načinu plaćanja prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada; proceduru isknjižavanja potraživanja; primjenu propisane osnovice za obračun plaća; primjenu Zakona o javnim nabavkama, te popis imovine i obveza.

Komentari (0)
Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, Bljesak.info ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije. Komentiranjem pristajete na Uvjete korištenja.
 :)
 :(
 :P
 :D
 :O
 ;)
 8)
 8|
 ]:(
 :\
 :|(
 3:)
 O:)
 :-*
Ovaj članak mogu komentirati samo registrirani korisnici. Molimo prijavite se za komentiranje. Prijavu možete izvršiti i preko Facebook i Google servisa.
Molimo popunite polja i pošaljite komentar.